ACCEPTANCE OF TERMS OF USE

Điều khoản sử dụng – Bestmaxcoupons.com

BestMaxCoupons ( BMC ) sở hữu và vận hành trang web < https://bestmaxcoupons.com > và các phiên bản dành cho thiết bị di động và cảm ứng cũng như bất kỳ trang web nào mà chúng tôi có hiện tại hoặc trong tương lai tham chiếu đến các Điều khoản Sử dụng này (gọi chung là “Trang web”). Bằng cách sử dụng Trang web và các dịch vụ BMC thông qua Trang web, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này (được định nghĩa bên dưới) và bất kỳ điều khoản bổ sung nào áp dụng cho các chương trình nhất định mà bạn có thể chọn tham gia. Bạn cũng đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi, và xác nhận rằng bạn sẽ thường xuyên truy cập Điều khoản sử dụng (được định nghĩa bên dưới) để tự làm quen với bất kỳ bản cập nhật nào. Tuyên bố về Quyền riêng tư, cùng với các điều khoản sử dụng này và bất kỳ điều khoản nào khác có trong đây hoặc được đưa vào đây bằng cách tham chiếu, được gọi chung là ” Điều khoản Sử dụng “. Thuật ngữ “sử dụng” cũng bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào truy cập hoặc sử dụng Trang web bằng trình thu thập thông tin, rô bốt, công cụ khai thác hoặc khai thác dữ liệu hoặc bất kỳ chức năng nào khác.

Với điều kiện sử dụng Trang web, bạn đồng ý rằng:

  • Bạn đã đến tuổi trưởng thành ở tiểu bang hoặc tỉnh mà bạn cư trú;
  • Bạn có thể tạo ra một nghĩa vụ pháp lý ràng buộc;
  • Bạn không bị cấm nhận các sản phẩm hoặc dịch vụ theo luật hiện hành;
  • Bạn sẽ không cố gắng sử dụng Trang web với trình thu thập thông tin, rô bốt, công cụ khai thác hoặc trích xuất dữ liệu hoặc bất kỳ chức năng nào khác;
  • Việc bạn sử dụng Trang web sẽ luôn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này;
  • Bạn sẽ chỉ thực hiện các giao dịch mua hợp pháp tuân thủ các điều khoản và tinh thần của các điều khoản của các đề nghị tương ứng;
  • Bạn sẽ chỉ mua hàng trên Trang web để sử dụng và thưởng thức của riêng bạn hoặc, như một món quà cho người khác;
  • Bạn có quyền cung cấp bất kỳ và tất cả thông tin bạn gửi đến Trang web, và tất cả những thông tin đó là chính xác, đúng sự thật, cập nhật và đầy đủ;
  • Bạn sẽ cập nhật và chỉnh sửa thông tin bạn đã gửi đến Trang web và đảm bảo rằng thông tin đó luôn chính xác (thông tin lỗi thời sẽ làm mất hiệu lực tài khoản của bạn); và,
  • Bạn sẽ chỉ mua Sản phẩm, Sản phẩm của Người bán hoặc tham gia vào các chương trình có sẵn khác thông qua Trang web bằng cách tạo tài khoản trên Trang web và bất kỳ giao dịch mua nào sẽ tuân theo Điều khoản bán hàng hiện hành được nêu trong Điều khoản sử dụng này.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, NGAY NGAY LẬP TỨC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ KHÔNG SỬ DỤNG BẤT KỲ DỊCH VỤ BMC nào, THAM GIA BẤT KỲ CHƯƠNG TRÌNH HOẶC MUA BẤT KỲ VOUCHER, SẢN PHẨM HOẶC TỐT HOẶC DỊCH VỤ NÀO KHÁC ĐƯỢC CUNG CẤP QUA TRANG WEB.